Husordensregler og vedtekter

Å skape og bevare et hyggelig bomiljø er alles ansvar. Her finner dere husordensreglene og vedtektene for borettslaget vårt.

HUSORDENSREGLENE

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. For å skape best mulig boforhold, skal alle å følge husordensreglene. Vesentlige brudd på husordensregler kan føre til oppsigelse av boretten og all godkjennelse til framleie.

§1 Beboernes plikter
Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de overholdes av de som gis adgang til leiligheten. Andelseier er pliktig til å sette leietager inn i husordensreglene.

Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. Husk at lojal oppfølging av reglene er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.

§2 Fellesarealer

Private gjenstander skal ikke oppbevares utenfor bodene, på gårdsplass, trappe- oppganger, korridorer, svalgang, takterrasse, garasje og øvrig fellesareal. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig. Svalgangen er også rømningsvei, den skal holdes ryddig med fri gangpassasje.

Kostnadene for bortkjøring av hensatt løsøre i fellesområdene belastes andelseieren som har satt løsøret fra seg, eller bærer ansvaret for dette jmfr. §1.

Søppel skal legges i anviste søppelbeholdere (se oppslag på søppelrom), disse må lukkes etter bruk for å holde skadedyr unna. Pappesker brettes pent sammen og legges i papirbeholdere. Følg for øvrig anvisninger/oppslag om sortering av søppel. Større gjenstander som møbler, avfall fra oppussing og lignende plikter beboerne å frakte vekk selv. Det er ikke tillatt å legge søppel andre steder enn i beholderne.

Forurensning av fellesområdene er forbudt. Søppel, reklamemateriell, sigarettstumper, dyreekskrementer og lignende er å betrakte som forurensning.

Brannfare. Bruk av åpen ild på fellesområdene er forbudt. Kullgrill er ikke tillatt.

Lydforurensning. Det er ikke tillatt å spille musikk på fellesområdene, med mindre det er inngått avtale med styret. Unntak fra regelen kan for eksempel være en forhåndsvarslet begivenhet. Vis hensyn.

Røyking. Tillates kun inne i den enkelte leilighet og på takterrassen, og under forutsetning at det ikke er til sjenanse for andre. Røyking, bruk av elektriske sigaretter og liknende tillates ikke på øvrige fellesarealer og på leilighetenes balkonger av hensyn til øvrige beboere.

Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler i gårdsrommet eller på noen av borettslagets fellesområder.

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å sette opp/montere skilt, montre, automater, lykter, parabolantenner og lignende på eiendommen. Det samme gjelder plakater og oppslag utenfor oppslagstavlen. Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut vindu, utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.

Utgangs- og kjellerdører skal holdes låst hele døgnet. Dørpumper skal ikke kobles fra. Tap av nøkler skal meldes til styret eller forretningsfører omgående.

§3 Boder
Bruk av åpen ild i bodene er forbudt. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

Beboere som har lufteventiler i kjellerbodene plikter å holde disse åpne med unntak for i kalde perioder.

§4 Indre orden
Den enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin andel, og for at alle som ellers gis adgang til leiligheten eller gården ikke volder ubehag, ulempe eller skade for de øvrige beboere.

Eierne plikter til enhver tid å holde sine andeler i tilfredsstillende byggteknisk stand.

Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen andel og tilhørende boder. Rom med vannledning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet til at vannet ikke fryser.

§5 Dyrehold
Eier plikter å holde husordensreglene. Det er ikke tillatt å la hunder gjøre sitt fornøden i bakgården.

Eier skal til enhver tid holde tilsyn med kjæledyr som befinner seg på takterrassen eller i andre fellesområder, som gårdsrommet eller garasjen (og sørge for at de ikke er til sjenanse for øvrige beboere). Kjæledyr kan ikke være på fellesområdene uten tilsyn.

§6 Nattero m.v.
Mellom kl 23 og kl 07 skal det være nattero i bygningene (lørdag, søndag og helligdager til kl 09). Det betyr at støyende aktiviteter i forbindelse oppussing, etc. ikke må foregå i dette tidsrom.

Fester varsles i god tid på oppslagstavle. Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten styrets forhåndssamtykke.  Heller ikke å spille musikk som kan sjenere andre på grunn av volumet, eksempelvis med åpen dør eller vindu. Vis hensyn!

§7 Parkering
Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene, og kun for de som har inngått leieavtale med borettslaget. Gjester henvises til gateparkering.

Sykler skal settes i sykkelstativ i garasjen eller oppbevares i eierens kjellerbod. Garasjeanlegget skal holdes ryddig.

Garasjen er kun for parkering av kjøretøyer, oppbevaring av løsøre er forbudt.

Mekking og verksted arbeid er ikke tillatt.

§8 Dugnad
Styret kan innkalle til dugnad for vedlikehold og lignende etter behov, med plikt for de enkelte andeler til å delta.

Ved utleie av leilighet skal det kontraktsfestes med leietaker at han/hun plikter å delta på dugnader i borettslaget.

§9 Overtredelser av husordensreglene
Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som følge av brudd på husordensreglene.

Andelseierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til leiligheten. Hvis andelseier ikke selv bor i leiligheten, plikter andelseier å føre nødvendig tilsyn.

Overtredelse av reglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor andelseieren samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for Andelseiers regning.

Gjentatte brudd på husordensreglene er grunnlag for opphør av boforholdet i borettslaget.

VEDTEKTENE FOR BORETTSLAGET

 § 1. LAGETS NAVN
(1) Lagets navn (firma) er Normannsgata 4 Borettslag med forretningskontor i Oslo.

§ 2. FORMÅL
(1) Lagets formål er å skaffe andelseierne bolig ved å gi andelseierne borett i de bygg laget eier til andelseierne.
(2) Videre har laget til formål å organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

§ 3. ANDELER OG ANDELSEIERE
(1) Andelene lyder på kr. 5.000,-
(2) Fysiske personer og juridiske personer kan være andelseiere i borettslaget.
(3) Enhver andelseier skal få utlevert lagets vedtekter og andelsbevis.
(4) Andelsbrevet skal inneholde lagets navn, dagen for registreringen, andelens nummer og pålydende og andelseierens navn samt angi hvilken bolig som er knyttet til andelen.

§ 4. OVERFØRING AV ANDELER
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Andelen kan ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.
(2) Styret kan ikke nekte godkjenning når det ellers ikke er saklig grunn for det.
(3) Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham/hun og overdrageren skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis opplysning om grunnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke blir reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.
(4) Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i 3. ledd, er erververen i alle tilfelle å anse som godkjent.
(5) Godkjenning kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning for godkjenning er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette.
(6) Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til laget, selv om styrets samtykke ikke er nødvendig.
(7) Ved salg eller overføringer av andels- og borettsbevis tilkommer forretningsfører et behandlingsgebyr etter satser som fastsettes av styret hos foretningsfører. Behandlingsgebyret betales av selger. Ved bytte av bolig innenfor samme borettslag betaler hver av de interesserte parter et behandlingsgebyr som på samme måte fastsettes av styret hos foretningsfører.

§ 5. BORETT
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bestemt bolig og rett til å nytte fellesareal til det de er tenkt brukt til, eller det de vanligvis blir brukt til.
(2) Borettslaget skal tillate fremleie i den grad loven tillater det. § 6 PANT Borettslaget har panterett med 1. prioritet på inntil 50.000,- i hver andel for skyldig husleie.

§ 6. STYRET
(1) Laget ledes av et styre som består av 1 leder, som velges ved særskilt valg, og av minst 2 og høyst 4 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. Foretningsfører har rett til å oppnevne 1 styremedlem med varamedlem.
(2) De av generalforsamlingen valgte styremedlemmer velges for et tidsrom av 2 år, unntatt lederen som velges for 1 år. Varamedlemmer velges for 1 år i nummerert rekkefølge.
(3) Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
(4) Styret velger innen sin midte nestleder.
(5) Et styremedlem kan fjernes før utløpet av funksjonstiden etter vedtak av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

§ 7. STYRETS OPPGAVER
(1) Styremøter skal holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av lagets anliggender tilsier. (2) Styremøte sammenkalles av lederen. Krever et styremedlem eller forretningsføreren at det skal holdes styremøte, skal lederen uten opphold etterkomme kravet.
(3) Styremøtet ledes av lederen, eller i hans fravær av nestlederen. Er disse ikke tilstede velger styret en møteleder.
(4) Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene inkl. varamedlemmer er tilstede. Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall av de møtende medlemmer og varamedlemmer. De som stemmer for beslutningen må likevel alltid utgjøre minst halvparten av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.
(5) Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal underskrives av de frammøtte styremedlemmer.
(6) Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med lov og vedtekter og etter de forskrifter og pålegg som generalforsamlingen eller andre organer har gitt i medhold av lov eller vedtekter. Styret har herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til andre organer. Styret avgjør om man skal ha vaktmester. Styret kan endre husordensreglementet.
(7) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket: ? ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten. ? gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 2, 2.ledd, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5% av den årlig husleie.
(8) Lagets firma tegnes av leder (nestleder) og et styremedlem i fellesskap.
(9) Styret kan gi prokura.

§ 8. FORRETNINGSFØRSEL
(1) Laget skal ha en foretningsfører. Avtaler om foretningsførsel blir gjort av styret.

§ 9. GENERALFORSAMLING
(1) Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen, som ledes av styrets leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder.
(2) Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni.
(3) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller foretningsfører finner det nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tiendedel, dog minst 3, av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
(4) Innkalling til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal skje ved skriftlig varsel til de andelseiere som har kjent adresse. Innkallingen skal skje med minst 8, høyst 20 dagers varsel for ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som dog skal være minst 3 dager. Innkallingen skal angi hvilke saker som ønskes behandlet.
(5) Saker som en andelseier ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling skal nevnes i innkallingen når det framsettes krav om det senest 8 uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen.
(6) Generalforsamlingen innkalles av styret. Saker som foretningsfører ønsker behandlet, skal nevnes i innkallingen når kravet settes fram innen siste styremøte før innkallingen blir sendt.
(7) Foretningsfører har møterett på generalforsamling.

§ 10. SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
(1) På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles: 1. Konstituering. a) Opptaking av navnefortegnelse. b) Valg av sekretær og av 2 personer til å undertegneprotokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.
(2). Årsmelding fra styret.
(3). Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
(4). Godtgjøring til styret og revisor.
(5). Andre saker som er nevnt i innkallingen.
(6). Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Årsoppgjøret og årsmeldingen skal leses opp i generalforsamlingen med mindre annet blir enstemmig besluttet.
Revisors beretning skal alltid leses opp.  På ekstraordinær generalforsamling skal bare behandles de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

§ 11. VEDTAK PÅ GENERALFORSAMLINGEN
(1) Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.
(2) Skal et forslag som må vedtas med minst to tredjedels flertall, jfr. §§ 10, 17 og 18, kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.
(3) Valg skal foregå skriftlig i fall det foreligger flere forslag og møtelederen eller minst en tiendedel av de frammøtte andelseierne krever det.
(4) Hver andelseier har en stemme uansett antall andeler.
(5) Over generalforsamlingen føres protokoll hvor alle valg og vedtak føres inn. Protokollen underskrives ved møtets slutt av møtelederen, sekretæren og av de 2 som ble valgt av generalforsamlingen til å undertegne protokollen. §

12. REGNSKAP, ÅRSOPPGJØR OG ÅRSMELDING
(1) Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og for at det ved hvert regnskapsårs avslutning blir framlagt årsoppgjør og årsmelding. Regnskapsåret følger kalenderåret.
(2) Årsoppgjør og årsmelding for foregående kalenderår skal være framlagt innen 30. april. (3) Årsoppgjøret skal underskrives av styret og foretningsfører.
(4) I årsmeldingen skal styret gi opplysninger om forhold som er av viktighet ved bedømmelse av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsoppgjøret. Dette gjelder også forhold som er inntrådt etter utgangen av regnskapsåret. Årsmeldingen skal også inneholde styrets forslag til anvending av mulig overskudd eller dekking av tap.
(5) Årsoppgjøret og årsmeldingen skal innen 8 før den ordinære generalforsamling sendes til enhver andelseier med kjent adresse.
(6) Revisjonsberetningen skal være utlagt til gjennomsyn på hos foretningsfører.

§ 13. REVISJON
(1) Lagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt av foretningsfører.
(2) Revisor skal revidere den løpende bokførsel, påse at årsoppgjøret er oversiktlig, fullstendig og tilstrekkelig spesifisert, at det stemmer med gjeldende lov, vedtektene og lagets bøker, og at det sammenholdt med årsmeldingen gir et riktig uttrykk for lagets stilling og for resultatet av driften i regnskapsåret.
(3) Generalforsamlingen kan gi revisor pålegg og instrukser med hensyn til revisjonen.
(4) Revisors godtgjøring fastsettes av generalforsamlingen.

§ 14. OPPLØSNING
(1) Vedtak om frivillig oppløsning av laget må, for å være gyldig, gjøres på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst 14 dagers mellomrom, hvorav en ordinær generalforsamling, og med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Uttalelsen skal tilstilles enhver andelseier i borettslaget med kjent adresse innen 8 dager før den første generalforsamling til behandling av dette spørsmål.
(3) I forbindelse med beslutningen om oppløsning kan dog generalforsamlingen beslutte at lagets eiendeler i stedet skal overdras til et annet borettslag mot at andelseierne som vederlag blir andelseiere i det annet lag.
(4) Når laget er besluttet oppløst, skal virksomheten lovlig avvikles.

§ 15. VEDTEKTSENDRINGER
(1) Vedtektsendringer kan bare besluttes av en generalforsamling med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Hovedinnholdet av forslaget må være nevnt i innkallingen.
(2) Endring av vedtektene er ikke gyldig uten samtykke fra foretningsfører.

§ 16. KOMMUNIKASJON
(1) Styret skal tilstrebe en effektiv og rask kommunikasjon med andelseierne. Hovedsakelig skal kommunikasjon foregå elektronisk (e-post) jf burettslaglova § 1-6. §

 GARASJEANLEGG
(1) Garasjeplassene skal borettslaget leie ut, fortrinnsvis til andelseierne i borettslaget. Leieretten følger den enkelte leilighet og kan overdras sammen med denne. Ved opphør grunnet oppsigelse eller mislighold tilfaller leieretten andelseiere på venteliste. Ventelisten skal bygge på ansinitetsprinsippet.
(2) Leietakernes oppsigelsestid for garasjeplassene er 3-tre-mnd med
mindre andelen selges til ny eier som ikke ønsker å tre inn i leieforholdet. Ny eier kan da ikke senere kreve garasjeplassen tilbake. Styret kan også godkjenne en kortere oppsigelsestid dersom øvrige andelseiere står på venteliste for plass.
(3) Garasjeplassene kan ikke fremleies uten styrets godkjenning.
(4) Prisliste for leie av garasjeplassene blir til enhver tid fastsatt av borettslagets styre.
(5) Leietageren må rette seg etter de husordensregler som til enhver tid
gjøres gjeldende for bygningene m/garasjeanlegg. Parkeringsplassen
skal ikke benyttes som oppbevaringsplass eller verksted eller til mekking, men er kun til parkering av 1 stk. motorisert kjøretøy.

§17 – KAMERA/VIDEOOVERVÅKNING AV FELLESAREALER
Generalforsamlingen har godkjent installering og kamera/videoovervåking av borettslagets fellesarealer. Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking.